Templo

Kung pangarap ninyo ang templo, hinuhulaan ito tungkol sa mga aspeto ng inyong personalidad, pag-unlad, at kaalaman. Ang templo ay simbolo rin ng koneksyon sa inyong pisikal na katawan at kung gaano ninyo ako inaalagaan.