Daloy

Kung ikaw ay pinangarap ng daloy, pagkatapos ay ipinapakita nito ang susunod na mga bagong kaisipan at konsepto na magkakaroon ng. Tiyaking malutas ninyo ang hindi komportableng mga damdaming ito, kung hindi ay aakayin kayo nito sa kabiguan.